женские трусы больших размеров
Medical site

На головну

АвторОзеров І.X.
НазваОснови фінансової науки
Рік видання 2008

Професор І. X. Озеров і наукафінансового права

Іван Христофоров їм Озеров є одним з наіболееізвестних вітчизняних вчених у галузі фінансового пра-ва. Вагою і значущий його внесок у юридичну науку. До на-вартого часу різні висновки і положення, утримуючи-щіеся в його численних працях, як неоспорімихістін використовувалися і продовжують використовуватися посліду-ющими поколіннями дослідників у теоретичних вишуканості-пах. Його перу належить близько сотні блискучих робіт поразлічним проблемам бюджету, державного кредиту іналогообложенія.

Однак як найважливішого слід назвати одне ізпоследніх його творів - «Основи фінансової нау-ки», яке свого часу було найбільш затребуваним нвидержало п'ять видань (1905, 1908, 1910, 1914, 1917) 1 . Вни-манію сучасних читачів пропонується один з варіантів-тов цієї книги (3-е видання). Передує його вступна стаття, що містить різні біографічні відомості ожізні і діяльність великого вченого, викладені в хро-технологічної послідовності. Дається також перелік ікраткая характеристика змісту основних його научнихтрудов.

 • 1 Див: Озеров І. X. Основи фінансової павуки. Курс лекцій, читаний вМоск. Університеті. (Вид. викл. Для слухачів.) Вип. I. Вчення of) звичайних доходи. М., 1905; Вип. 2. Бюджет. Форми взіманія.Местние фінанси. Державний кредит. М.: Товариство взаємодопомоги-щі студентам-юристам Московського університету, 1905; Основи фінан-совою павуки. Вип. 1. Вчення про звичайних доходи. Вип. 2. Формивзіманія. Місцеві фінанси. Державний кредит-2-е вид. М .. 1908: Основи фінансової павуки. Курс лекцій читаних у С '.-Пб. н Моск. Уні-верситет. 3-е изд., Іенр. і доп. Вип. I -2. М., 1900 1910; Основи фінан-совою павуки. Вип. 1 лютому. 2 т. М., 1910 191 L; Основи фінансової паукі.Курс лекцій читаних у С.-Пб. і Моск. Університету. , [-Е вид., Испр-ПДОП. Вип. 1-2. М., 1911 1914; Основи фінансової павуки. Курс лекції, читаний в Петроградському та Московському університетах, і в Москов-ському комерційному інституті. Вид. 5. Вьш. 1. М.: Тип. топ-Г.А 11. Д. Си-тина, 1917.

Народився II. X. Озеров в i860 році. Відомо, що вчений, став надалі видатним, відбувався «з міщан, православного віросповідання» і був уродженцем Чух-Ломського повіту Подільської губернії.

Початок наукового шляху І. X. Озерова слід пов'язувати с1895 роком, коли він був направлений Імператорським москов-ським університетом дворічним терміном за кордон для при-готування до професорського звання по юридичному фа-культета (фінансове право). Його грошове утримання билоопределено в розмірі 1500 руб. на рік і виплачувалося за счетсредств Міністерства народної освіти.

У звіті Імператорського московського університету зустрі-чає згадка, що до 1 січня 1898 І. X. Озеров сдалекзамен на ступінь магістра, однак дисертацію ще непредставім 2. Проте вже після декількох месяцевон блискуче захищає магістерську дисертацію за темою «Прибутковий податок в Англії й економічні та про-суспільних умови його існування».

 • Див: Звіт про стани і діях Імператорського Московського Університету за 1898 р. М., 19П0. С. 279

З цього часу і аж до 1901 р. він складався приват-доцентом кафедри фінансового права на юридичному фа-культета. На той момент ои був єдиним в універси-тету приват-доцентом «для викладання фінансового пра-ва». Так, наприклад, в осінньому семестрі 1900 зі студентамі3 курсу їм проводилися обов'язкові практичні занятіяв обсязі 2 годин, на яких здійснювалося «читання рефе-ратів на різноманітні теми фінансової науки, якось: з питання грошової реформи в Росії: про фінансовий xo : t> iii-стве міст; промисловомуподаток в Росії; організації па-логів на спадщину; викупних платежах і т.д. ». Крім того, їм велися факультативні заняття п зі студентами второгокурса 3.

 • 3 Див: Звіт про стани і діях Імператорського Московського Університету за 1900 р. М., 1901. С. 10, 27 29.
 • 4 Див: Звіт І.Х. Озерова про твори проф. Селпгмапа. 'Збірник правознавства та суспільних знань. Т. V. СПб .. 1895. С. 104 132.
 • J Див: Озеров І. X Організація прибуткового оподаткування в Англії п кри-тичний аналіз його. СПб .. Тип. М-ва фніанс (В. Кіршбаум). 1. S 98. 6 Див: Озеров І. X. Кілька слів про винної монополії в Швейцарії Російська думка. 1898. Кн. VIII. Про 12.5 132.
 • 7 Див: Озеров І.Х. Сучасні течії в сфері прямотою обкладення г: Сполучених Штатах у зв'язку з інтересами суспільних груп. СПб .. Тип. Кіршбаум, 1898.
 • Див: Озеров І.Х. Сфера застосування та постановка>; ЕКЛА рацій в по у ходпом оподаткуванні. СПб.: Тип. Мін. фін. (В. Кнршбаума). IS 9 X. 9 Див: Озеров І. X. Прибутковий податок в Англії. Економічні і загально-недержавні умови його існування. М.: Тов-во Скоропет Л Л. Левен-соп, 1898.
 • 10 Див: Ojepnn І.Х. Один Ю експериментів австралійських колоній Російська думка. 1898. Январь. С. GI 74.

На цей період також припадає цілий ряд замечатель-них наукових публікацій та книг ЇХ. Озерова: «Звіт осочіненіях проф. Селигмана »^. «Організація піді-ходного обкладення в Англії і критичний аналіз» 5, «Кілька слів про винної монополії в Швей-царії» 6, «Сучасні течії в сфері прямого про-розкладання в Сполучених Штатах у зв'язку з інтересаміобщественних груп» 7. «Сфера застосування та поста-новка декларацій в прибутковому оподаткуванні» * «Прибутковий податок в Англії. Економічні і загально-недержавні умови його існування »'. «Один з екс-періментов австралійських колоній» 1 ".« Главнейшіетеченія у розвитку прямого оподаткування в Німеччинив зв'язку з економічними і суспільними умовами »П,« Загальна картина обкладення в Росії до XVII В.І вплив його на економічне становище населення »12 -

 • 1 Див: Озеров І. X. Найголовніші течії в розвитку прямого обкладення в Німеччині у зв'язку з економічними і суспільними умовами. СПб.: Тип. П. Кпршбаума. 1899.
 • Див: Озеров І. X. Загальна картина обкладення в Росії до XVII в. та вплив його па економічне становище населення. Лекція / / Російська Думка. 1899. Кн. VI.
 • Див: Гснаел' П. П. Бібліографія фінансової науки. Тлумачний указу-тель до найголовнішим виданням. Вип. I. Ярославль, 1908. С. 31.

Зміст цих робіт з усією переконливістю свід-чить про різнобічності наукових інтересів автора іглубіне його пізнань. Так, наприклад, у статті «Один з екс-періментов австралійських колоній» їм «порушене питання одоменной політиці австралійських колоній і викладені мериборьби з латифундіями» 13. А про книгу «Прибутковий налогв Англії . Економічні та суспільні умови його суще-ствования », через десять років професор П. П. Гензель пісалв бібліографії фінансової науки, як про великому видав-ющемся дослідженні англійської прибуткового оподатковування, зробленому на основі« багатого сирого матеріалу ігромадной літератури ». При цьому зверталася увага напредісловіе, в якому автор «вперше з определенностьювисказал свій, новий метод дослідження фінансових пи-тань: та чи інша форма оподаткування обумовлюється це-лим рядом економічних і соціальних причин». За мненіюбібліографа, автор «доводить, чому в попередні епохи немог прищепитися в Англії прибутковий податок (landtax, період1789-1816) і які суспільні групи викликали прочноесуществованіе його з 1842 р.; далі досліджується вплив еко-номічного і суспільних умов на вироблення технікіобложенія і матеріальне утримання акта про прибутковий на-балці. Аналізуючи організацію прибуткового оподаткування в Ан-глії, проф. Озеров менш докладно зупиняється на вопроceo публічності оціночних списків, інвентаризації спадкової маси, прибутковий податок в Індії н ін »''.

У роботі« Найголовніші течії у розвитку прямого обло-жения в Німеччині у зв'язку з економічними і гро-вими умовами »15 автор па прикладі Німеччини та деяких інших країн переконливо доводить, що ізмешпмпппсяекономіческій уклад зжив традиційні для того временіпріеми оподаткування, що грунтуються па іспользованіікадастров, яких зовнішніх ознак, пли усредненнихнорм. Обгрунтовується необхідність використань методів, які передбачають декларування і враховують розмі-ри доходів платників податків та їх боргів. Пріменітельнок питання введення та організації прибуткового податку анали-зіруется класовий склад платників податків. грунтовний-але викладена історія розвитку прибуткового налогообложеніяв Пруссії 10.

У подальшому І.Х. Озеровим продовжена науково-педагогічна діяльність в тому ж напрямку, результа-том чого стало видання в 1900 1901 рр.. декількох учгбно-методичних робіт: «Фінансове право. Конспект лек-цій» 17, «Державний кредит. Конспект лекційпо фінансовому праву» 18, «Програма з фінансовим-вому праву» 19. В конспектах лекцій автор наводить рядоткровенних суджень і думок, якими ділиться з навчаючи-ющимися. Так, він пише: «Держава не наважується взяти па себе стягнення податкових сум, йому це не під силу: у негонет надійного чиновництва; воно боїться, що, взявши в своп ру-ки цю операцію, воно саме нічого не виграє, тільки осла-біт платіжні сили населення; його чиновники будуть разо-рять народ хабарами і неправильними розкладками податко-вого тягаря. <| - -> Необхідно завжди пам'ятати, що принци-пи фінансової політики - не догма; вони диктуються інте-самі панівного класу »2".

 • 14 Див: Там же. С. 46.
 • 1о Див: Озеров І.Х. Найголовніші течії в розвитку прямого обкладення в Німеччині у зв'язку з економічними та громадськими условіяміСПб.: Тип. В. Кнршбаума, 189!).
 • 16 Див: Гспзсл' П. II. Указ. соч. С. 17.
 • 17 Див: Озеров І.Х. Фінансове прави. Конспект лекцій приват-доцентаІ.Х. Озерова. J 899 1900 рр.. М. літ. т-во р. п. кн., 1900.
 • 1х Див: Озеров І.Х. Державний кредит. Конспект лекції але фі-нансових праву І.Х. Озерова. Курс, чит. в 1899 1900 рр.. Упоряд. ВтТелеховим. М.: Літ. Поплавського. 1901.

У 1901 р. «па підставі статуту в факультетських собра-пах проводилися встановлені випробування осіб, желающіхполучіть вчені ступені і звання», за результатами защітидокторской дисертації па тему «Найголовніші течії вразвітіі прямого оподаткування в Німеччині» І . X. Озеровутвержден університетським радою в ступені доктора (фі-нансових право) 2]. У 1902 р. удостоєний професорського звання.

 • 19 Див: Озеров І. X. Програма з фінансового права для перехідних naIV-й курс в 1901 році, затв. приват-доцентом І. X. Озеровим. М.: Типо-лит. В. Ріхтер, 1901.
 • Див: Озеров І. X. Фінансове право. Конспект лекцій приват-доцента І. X. Озерова. З 98, 200 -
 • Див: Звіт про стани і діях Імператорського Московського Університету за 1900 р. М., 1901. С. 84.
 • Див: Озеров І.Х. Підсумки економічного розвитку XIX століття. СПб.: Тип. Кіршбаум, 1902.
 • Див: Озеров І.Х. Про прийоми вивчення фінансової павуки. М.: Типо-лит. т-ва І. Н. Кушперев і Ко, 1903.

Вражає творча активність і работоспособностьученого. Поряд з численними публікаціями в «Рус-ської думки», «Російському економічному огляді», «Русскомслове», «Торгово-промислової газеті», «Известиях Москов-ської міської Думи» та інших періодичних виданнях, онпішет ряд різноаспектного наукових праць: «Підсумки еконо-мічного розвитку XIX століття »22,« Про прийоми вивчений-ня фінансової науки »23,« Нариси економічної іфінансових життя »24,« Фінансове право. Курс лек-цій »25,« Економічна Росія і її фінансова політика під кінець XIX в. і на початку XX століття »л>. «Стра-вання трудящих в Німеччині» - ', «Фінансова ре-форма в Росії. Звідки у нас держава бере день-ги і на що їх витрачає »- 8,« Земське обкладання і вчем повинна складатися його реформа »21 ',« Російський бюд-жет, дохідний і витратний »30. Наприклад, в брошюрепосвященной фінансову реформу і Росії, автор пише, що «обдурити казну довго ще не буде в нашому обществесчітаться негожим, потрібно перевиховати населення, вирас-тить іншу психологію», а в книзі «Земське обкладання і вчем повинна складатися його реформа» - критично аналізуйте-ет земські джерела доходів, при-пом їм особливо зазначає-ся недостатнє оподаткування торгово-промисловихпідприємств та нерухомості. Формулюються предложенііпо реформування земських податків.

 • 24 Див: Озеров І.Х. Нариси економічної та фінансової жтпп. Збір-ник статей. М., 1904.
 • 2Г> Див: Озеров І. X. Фінансове право. Курс лекцій, читаний в Москов-ському університеті. (Видання викл. Для слухачів). Вип. 2. М.: ОП-у взаємодопомозі студентам-юристам Московського університету, 1005. 2
 • 27 Див: Озеров І.Х. Страхування трудящих у Німеччині. М.: Гни. М.М. Булгакова, 1906.
 • "Див: Озеров І.Х. Фінансова реформа в Росії. Звідки у пас дер-дарства бере гроші і па що їх витрачає. М.: Тип. II. II Булгакова. 1906.
 • 29 Див: Озеров І.Х. Земське обкладання і і чому має полягати його реформа. М.: Т-во І. Д. Ситіна, 1906.
 • 30 Див: Озеров І.Х. Русский бюджет, дохідний і витратний. М.: Т-во ІД. Ситіна, 1907.

Деякі з його робіт були адресовані широкому кругучітателей, що викликало критику з боку окремих пра-воведов. Так, про останню з перерахованих робіт рецензентпісал: «Брошура р. Озерова не дає чогось нового, чегонить було б в інших працях поважного автора, крім ко-нечно цифр, але очевидно, що вона. як досвід популяризації відомостей про оремо бюджеті, призначалася для читачів, з цими працями необізнаних »31.

В цей же час написаний перший варіант курсу лекцій« Основи фінансової павуки »'52 -« чудовий по повноті, оригінальності н ретельності розробки підручник фінан-совою павуки »33. У наслідку ця праця був удостоєний Импе-раторской академією павук премії колишнього Міністра фінан-сів С. А. Грей га.

Збереглися відомості, які в деякій мірі ха-теризується сімейний стан і службовий статус учено-го. Так, відповідно до Звіту про стани і діях Импера-Торського Московського Університету за 1906 р., ордінарнийпрофессор, статський радник І. X. Озеров має семейство.В навчальної службі - з 1895 м., у званні ординарного професії-сора - з 1903 р., доктор фінансового права. Платня со-ставлять 2400 руб., столові та квартирні доплати-по 300рублей 34.

 • 31 Див: CtiiipmcecKuii А. Озеров І.Х., проф. Русский бюджет, дохід-ний і видатковий / / Юридична бібліографія. Ярославль, 1907. № 2. С. 46-47.
 •  32 Див: Озеров І.Х. Основи фінансової павуки. Курс лекцій, читаний в Моск. Університеті. (Вид. викл. Для слухачів) Вип. 1. Вчення про звичайних доходи. М., 1905; Вип. 2. Бюджет. Форми справляння. Місцеві фінанси. Державний кредит. М., 1905.
 •  33 Див: Ге-наїлися II. II. Указ. соч. С. 96.
 •  34 Див: Іменний список ординарних і екстраординарних професорів Імператорського Московського Університету, що складаються до 1-го січня 1907 т. / / Звіт про стани і діях Імператорського Московського Університету за 1906 р. Ч. 2. М.. 1907. С. 16.
 •  Див: O. iv. pou І. X. Загальні принципи організації міських фінансів. СПб.: Гор. тип., 1907.

У 1907 р. І. X. Озеров був направлений в Санкт-Петербург-ський університет на кафедру фінансового права, де неяк-ко років викладав відповідну навчальну дисципліну.Тут же видається книга «Загальні принципи організаціїміських фінансів »35.

Професор І.Х. Озеров був прекрасним лектором, ідосконало володіє методологією викладання, поетеьму його запрошували читати лекції і в інші навчальні закла-пия. Наприклад, у звітах Комерційного інституту (Москов-ський комерційний інститут) з навчальної частини па протяже-нии ряду років (1909 1915 рр.). відображено, що він вів курс фінан-сового права 50. В одному з оглядів викладання цього інсти-тута самим ученим зазначалося, що «В основу найнятий фі-нансовой наукою кладуться «Основи фінансової павуки» проф.Озерова. <| - |> Велику користь може надати маєток під ру-ками атласу діаграм проф. Озерова "'7, що дають ілюстраціїції до сухого цифровому матеріалу. Дуже бажано наперших порах освоїтися з факторами розвитку фінансовихінститутів, дня чого рекомендується ознайомитися з книга-мі, зазначеними в «Основах». <- - |> Таке ознайомлення дастьміцний фундамент, і обличчя, що вивчає фінансову науку,отримає певні керівні нитки »38. У цей періодв Комерційному інституті разом з ним викладали таківідомі на той час вчені, як П. П. Гензель. Д. П. Бого-лепов, М. Д. Загряцков, А. А. Соколов.

 •  3 (1 Див: Огляд викладання Комерційного інституту за 1909 lillO it. М., 1910. С. 19; за 1911 1912 рр.. М., 1012. С. 345; Звіт Моск .. нема кого комерційного інституту 191 -1 НІ5 рр. . (з навчальної частини). М., 1917. С. (> | 'i 7 У даному випадку автор мав на увазі Атлас діаграм по-жопомпчеекмм питань. Вип. 1-8. М.: Тип. т-ва І. Д. Ситіна, 1908 1909: шиї. I До аграрного питання в Росії. 1908; Вип. 2. Народна освіта. 1908. Вип. 3. Наше Земство. 1908: Вип. I. Наша торгівлі 1008: Вип. Г>. Паш державний борг. 1908; Вип. (>. Паші затримані піт]> сбпості. 1909; Вип. 7. Алкоголізм і боротьба з ним. 1909: Вип. 8. Росія у світовій родині. 1909.
 •  38 Див: Огляд викладання Комерційного інституту 1909 1910 рр.. М. - 1910. С. 19.

Вчений успішно поєднував науково-педагогічну діяль-ність з роботою в різного роду державних ко-місіях: з прав успадкування, промисловому, жілішному п робочому питань, з прибуткового податку. З 1909І.. Х-Озеров складається членом Державної ради з з-Бран від університетів 19. По всій видимості, це подвиг-ло його до написання декількох робіт, за змістом не со-всім відносяться до фінансово-правової тематики: «т Тто та-кое суспільство споживачів, як його організувати і ве-сти »'10,« Гірські заводи Уралу »11,« До питання про нашихпівнічних лісах »12.

 •  39 Див: Ялбулганов А. Л. Нариси неторіі фінансового права дореволю-ційної Росії. М., 1!) 08. З 8.
 •  Див: Озеров І. X. Що таке суспільство споживачів, як його організовує-вать і вести. 3-е изд. М., 1909.
 •  Див: Озеров І.Х. Гірські заводи Уралу. М.: Тін. т-ва II.Д. Ситіна. 1910.
 •  Див: Озеров ЇХ. До питання про наших північних лісах. М., 1910.
 •  Див: Озгрпа І. X. Куди ми йдемо? Підсумки економічного розвитку XIX ^ ека. 2-е вид., Знач. доп. СПб.: Вісник знання, 1911.
 •  Див: Озеров І. X. На теми дня. До економічному становищу Росії. М.: В. І. Знаменський і Ко, 1912.
 •  v> M.: Озеров І. X. На новий шлях! До економічного звільненню росг: ии. М.: М. Богуславський, 1915.

У 191 Г> м. доля, знову пов'язує його з Імператорськиммосковським університетом. До цього часу вченого в зна-чительной ступеня стали цікавити актуальні проблемиекономіки, чому присвячується кілька робіт: «Куди мийдемо? Підсумки економічного розвитку XIX століття »43,«На теми дня. До економічному становищу Рос-оці »44,« На новий шлях! До економічного звільняються-дению Росії »40. Судячи з усього, в ці роки автор досл-Тива сильний душевний і творчий підйом. Приміром,в роботі, присвяченій економічному становищу Росії іщо представляє собою збірник статей вченого, сучасні-ки писали: «Всі порушені теми мають в даний часширокий громадський інтерес і сповнені життєвого значе-ня; це поточні питання економічної політики, разреше-ня яких необхідно тепер же. Всі статті написані на підставі нових, свіжих, рясних матеріалів. <| - - |> Всякнига пройнята бадьорим настроєм і закликом до груд> іроботі ».

Послідували За цим революційні події 1917 р. нпов'язані з ними зміни в соціально-економічній жиз-ні країни отримують негативну оцінку вченого, що знаходь iвідображення у праці «Розгром пашів економічної жиз-ні »1 '. Про цю роботу професор КС '. Вельський пише: «вінпоказав загибель старої економічної і фінансової культу-ри, що виросла па православної релігійно-ггнчеекоп грунті,свідчив рух повоя Росії в економічний іфінансове Нікуди »1Н.

 •  , 10 Див: Голубєв / /. Очорнити II. X., проф. На теми дня. До економічно-му положенню Росії Юридична бібліографії. Ярославль. 1'Н-С. 190 197.
 •  47 Див: O - icpoa І. X. Розгром пашів жопомпчегкой життя. М., 1917 18 Див: Бельраш КС. Фінансове право. Павука. Історія. Бібліогр-фія. . VI., 1994. С. 50.

При радянський влади І.Х. Озеров якийсь час стаісьвітся службовцям Народного комісаріату фінансів і при-нимает безпосередню участь у реформуванні фінан-совою системи країни. Збереглися відомості про те. що ніодному із засідань фінансової секції Інституту економі-чеських досліджень НКФ 1922 професор І.Х. Озеров зро-лал повідомлення «про відновлення продажу вина». Вчений,виходячи з того, що споживання самогону отримало громад-ве поширення, пропонував «ввести споживання алкого-ля в належне русло, дозволивши продаж спиртних напоїв ».Як основний аргумент він наводив той факт, що«Фінансові результати, при продовженні нормального по-требления довоєнного часу, величезні, і цей продаж дастьзасоби для живлення бюджету і для просвітницької рабо-ти і Надасть сильний вплив па стабілізацію Куреня рубля »Однак окремі присутні на засіданні фінансисти досить скептично поставилися до його пропозицій. Так,професор П. П. Гензель зазначив, що «основний фінансовийпитання про розмір можливого доходу дозволений доповідачемдуже оптимістично », а професор А. А. Соколов зауважив,що «в сучасних умовах голоду і на селі не можна очіку-дати великих доходів від вина »'19.

 •  Див: В Інституті економічних досліджень / / Вісник фінансів 1922. № 12. С. 20 27.
 •  Див: Озеров І.Х. Чинне законодавство про прибутковий-майнові напоге / / Вісник фінансів. 1923. № 33.

У цей непростий для всієї країни і для самого учено-го період йому все ж вдається продовжувати дослідження зсвоїй улюбленій тематиці - правовому регулюванню по-дохідного оподаткування. Однак опублікованих робітІ. X. Озерова в цей період виявляється небагато. На-приклад, у журналі «Вісник фінансів» за 192,3 рік в од-ном з номерів в «дискусійному порядку» представлена ??йогостаття «Чинне законодавство про прибутковий-майнові податок і проект його реформи »50. Уцілому позитивно оцінюючи стан законодавства,регулюючого прибуткове оподаткування, І. X. Озеровпише: «У нас введені і прогресія обкладення, і декларує-ція, і мінімум, вільний від обкладення, і прибуткове обло-ються пов'язане з помайновим, як в найбільш вдосконалення-шенних законодавствах, як того вимагає теорія. Далі:на нашу чинним положенням, при встановленні шка-ли прогресивного оподаткування, ставки встановлені в частках,розмір яких визначається особливим порядком. Такий порядокзнають тільки порівняно деякі законодавства. <- - ->Теоретично наше чинне нині прибуткове оподаткуванняпобудовано дуже непогано, навіть добре: однак, при оремозниженому рівні економічного життя воно нам не по пле-чу: це похитав та досвід; і тепер нам доводиться з хмарспускатися па землю і згадати вже давно усталене у науці положення, що фінансове законодавство, щоббути життєвим, має відображати па собі економічнівідносини 51. Окремі висновки І.Х. Озерова, викладенів цій статті, знаходять підтримку. Так. НРО (]) еесор А. А. Віськолов в одній зі своїх статей погодився з-необхідністю«Більшої життєвості законодавства про прибутковий па. кьге »52.

Відомо, що він брав участь у дебатах па об'єднаномузасіданні Фінансового ради у справах промисловості пторгівлі ІЕІ і Фінансово-бюджетної секції Пром-жоном-ради ВРНГ у лютому 1923 р. спільно з В. А. Базаровим.І. В. Белоцерковекім. А. А. Блюмом, А. А. Дезен. А. А. Со-коловими і А. А. Федотовим 55.

Останні публічні згадки про І.Х. Озерова, кото-рие вдалося виявити, припадають на жовтень 192 G ['ода.Так, є відомості, що І.Х. Озеров брав участь уобговоренні на фінансовому раді у справах промисловостіі торгівлі Інституту економічних досліджень доповідіМ. І. Бпрбраера по темі: «Перспективи промисловості впершому кварталі 1926, 27 року »04. А при обговоренні доповідіЛ. Ш. Гордонова, присвяченого фінансовим проблемам син-дікатов, професор І. X. Озеров заперечив проти затверджений-ня доповідача про те. що синдикати розташовують значитель-ними засобами, пославшись на існуючу вексельнуінфляцію 55.

 •  1 Див: Указ. соч. С. 2. 5.
 •  ° Див: Соколов. Крок вперед млн крок назад? (Про проект нового повної-ня про державний прибутковий-майнові податок) п'-мтпікфінансів. 1023. № 15. С. 2!) .40.
 •  '"' Див: Капітальні витрати в промисловості ц 1925/20 р. Вісникфінансів. 1920. № -1 С. l. ' Jfi.
 •  J Див: Перспективи промисловості в першому кварталі 1926 27 рокуВісник фінансів. 1926. У "10. С. 15 16.

Під Див: Фінансові проблеми синдикатів / / Вісник фінансів. I!) - (> |№ 10. С. 143-144.

Професор П. X. Озеров я наука фінансового права---------------------------------

З жалем доводиться констатувати, що достовер-ві відомості про останні роки життя вченого, що євидатним представником вітчизняної школи фінансовогоправа, відсутні. Відомо лише те, що він був репрес-сировать п кілька років провів в ув'язненні.

Заслужений юрш-т РФ,доктор юридичних наук,професор І. І. Кучеров

 Зміст  Далі

наверх

psm.in.ua

     © psm.in.ua - підручники, статті та монографії
енциклопедія  флотський  пломбір  зелені  запіканка